CiC3, SL compta amb una àmplia experiència en la realització de treballs de moviment de terres. L’empresa disposa d’un complert parc de maquinària que permet treballar tan en grans superfícies com en zones confinades que requereixen maquinària més petita.

Per altra banda, l’empresa també disposa de material àrid procedent del reciclatge dels residus procedents de les obres de demolició realitzades per a la seva utilització en bases de paviments, el que els aporta propietats resistents molt bones al ferm, i millora els criteris ambientals de projecte.