El compliment dels requisits del client, la satisfacció de les seves expectatives i la preservació de l’entorn són part dels punts estratègics de CiC3, SL. Aquesta estratègia consisteix en establir, declarar i assumir els següents principis:

Qualitat Del Servei

La qualitat final del servei ofert al client és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ i MILLORA CONTINUA que aplica CiC3, SL en l’execució dels seus treballs.

Satisfacció Del Client i Professionalitat

El treball diari de CiC3, SL està orientat a satisfer els requisits i les expectatives dels seus clients, per això establim els requeriments del nostre client, determinant els seus requisits i aspectes legals, preservem les seves expectatives i drets, establim els mitjans de comunicació necessaris per retroalimentar aquestes expectatives i requisits i, finalment, valorem el grau de satisfacció del client i el resultat final obtingut.

Disponibilitat i Recursos

Determinem i proporcionem els recursos necessaris per implementar i mantenir el Sistems de Qualitat i de Gestió Ambiental integrat a CiC3, SL, determinant les competències i conscienciació  del nostre personal i mantenint en bones condicions de qualitat, seguretat i compromís amb el medi dels nostres equips i serveis.

Minimització De L'impacte Ambiental

Diàriament realitzem un esforç continuat per identificar, caracteritzar i millorar l’impacte mediambiental derivat de les activitats, obres i operacions directa o indirectament relacionades amb CiC3, SL tenint en compte la legislació vigent.

Colaboració Medioambiental

Col·laborem amb diferents administracions, organismes no governamentals i entitats públiques i provades en la recerca de solucions als problemes mediambientals que puguin sorgir en l’execució dels nostres treballs i formem part dels processos de reciclatge i reutilització de materials per a la minimització de residus.

Comunicació i Informació

Fomentem la comunicació interna dins de la organització amb criteris de transparència afavorint d’aquesta manera el nostre sistema de gestió i facilitem obertament la informació sobre els objectius assolits i els treballs en curs a les parts externes implicades (clients, proveïdors, veïns, associacions, etc.)

Formació

Promovem la formació dels nostres professionals tant en aspectes tècnics com professionals, teòrics i pràctics, sobre competències de la professió i aptituds en matèria de qualitat, medi ambient i seguretat.

Millora Continua

A CiC3, SL  procurem la millora continua del nostre sistema de gestió per mitjà de l’aplicació i revisió dels objectius, de l’anàlisi de resultats, de les revisions de direcció i de les seves accions correctives i de la realització continuada d’auditories.